19 اردیبهشت, 1395

مهم ترین اولویت کشور در برنامه ششم تحقق اقتصاد مقاومتی است

منتخب مردم شیراز در مجلس دهم، با بیان اینکه مهم ترین اولویت کشور در برنامه ششم تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت:تدوین بودجه های سالیانه و قوانین پایه ای کشور بر اساس برنامه های پنجساله توسعه است، لذا تصویب آن به مجلس دهم واگذار شود.

علی دهقان فارسی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه به اجرایی نشدن بخشی از برنامه چهارم و پنجم توسعه گفت:برنامه ششم توسعه باید مواد اجرا نشده برنامه های گذشته را پوشش دهد و مدت زمان بیشتری جهت بررسی آن اختصاص داده شود.
نماینده منتخب مردم شیراز در مجلس دهم افزود:برنامه ششم یک برنامه فراگیر برای کشور است که به کار کارشناسی نیاز داشته و نباید با عجله بررسی شود.

برنامه ششم توسعه باید یک برنامه ای جامع و کامل باشد
فارسی با بیان اینکه مهم ترین اولویت کشور در برنامه ششم تحقق اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد:باید از تجربه های برنامه های قبلی استفاده شود و از نکات مثبت آن در برنامه های جدید بهره برد، و تا زمانی که اقتصاد پویا نشده در حوزه های دیگر نمی توان موفق بود.
منتخب مردم شیراز در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه نمایندگان دوره فعلی مجلس نظرات خود را در مورد برنامه ششم ارائه کنند، اما بررسی بیشتر و تصویب آن را به مجلس دهم واگذار کنند، تصریح کرد: تدوین بودجه های سالیانه و قوانین پایه ای کشور بر اساس برنامه های پنج ساله توسعه است، لذا برنامه ششم توسعه باید یک برنامه ای جامع و کامل باشد.

منبع : خانه ملت

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.