12 اردیبهشت, 1395

برنامه ششم توسعه بر پایه اقتصاد مقاومتی تدوین می‌شود

ویژگی خاصی برنامه ششم توسعهاین بوده که سیاست کلی آن بر اساس اقتصاد مقاومتی است.

شهرام طهماسبی ظهر یکشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه برنامه ششم توسعه را پیش رو داریم، گفت: کار اساسی و اصولی را دولت طی این برنامه در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اولین برنامه توسعه کشور در سال ۶۸ تدوین شد، اظهار داشت: اگر جا به جایی نمایندگان نبود برنامه ششم توسعه برای امسال اجرا می شد اما در سال آینده اجرا می شود. در گذشته دولت در همه برنامه ها از مجلس اجازه می گرفت اما برنامه شش فقط ۳۱ماده قانونی دارد و تنها برای برخی موارد از مجلس اجازه می گیرد.

طهماسبی با اشاره به اینکه سال گذشته سازمان مدیریت کشور برنامه ها را مشخص کرده است، گفت: در برنامه ششم توسعه انطباق خوبی بین اهداف ملی با اهداف استانی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه  در برنامه ششم توسعه استانی نیز برای هر بخش اهداف تعیین شده است، اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی به کارشناسان تاکید کنند که در کارگروه های برنامه ششم توسعه مشارکت فعال داشته باشند.

وی با بیان این موضوع که برنامه ششم توسعه مبتنی بر اعتبارات عمومی نیست، افزود: این موضوع نشان دهنده این بوده که باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه یکی از مهم ترین و کلیدی ترین برنامه های بعد انقلاب است، عنوان کرد: ویژگی خاص برنامه ششم این بوده که سیاست کلی آن بر اساس اقتصاد مقاومتی و برگرفته از فرمایشات مقام معظم  رهبری و دیدگاه رئیس جمهور و بر اساس تعامل سازنده با جهان است.

طهماسبی با بیان اینکه آب و محیط زیست و صندوق بازنشستگی و توجه به ترانزیت و فنآوری ارتباطات و غیره از جمله موارد ذکر شده در  برنامه ششم توسعه است، افزود: ویژگی های این برنامه شامل  این است که این برنامه سومین برنامه سند چشم انداز بوده و بر مبنای اقتصاد مقاومتی است.

وی در این مورد ادامه داد: برنامه ششم توسعه بر مبنای استفاده از الگوهای رشد و بررسی و نتایج آسیب شناسی برنامه های گذشته تدوین شده و از طرفی وارد ریز برنامه ها شده و جداول بخشی و بین بخشی در آن ارائه شده است.

طهماسبی با اشاره به اینکه پنج هدف کلی در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است، گفت: این اهداف شامل تامین رشد اقتصادی هشت درصدی، توزیع درآمد متعادل که منجر به رشد اقتصادی و تولید اشتغال و تک رقمی شدن نرخ بیکاری است.

طهماسبی در خصوص برنامه شش توسعه استان گفت: در تدوین این برنامه  دو سطح در نظر گرفته شده که شامل تهیه سند توسعه استان و برنامه عملیاتی استان و بخش های اقتصادی و جمعیت و توسعه محیط زیست و عملکرد گذشته و وضع موجود و غیره است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه منشا و سرچشمه همه حرکت ها و اهداف در استان است، افزود: هیچ مانعی برای اجرا در استان نباید داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه محورهایی چون تکریم ارباب رجوع و نحوه مدیریت بر منابع انسانی و نگاه اقتصادی به مسائل جامعه از جمله موارد ارزیابی مدیران استان است، گفت: یکی از گرفتاری هایی که با آن مواجه هستیم این بوده که نگاه به مسائل استان نگاه باز و اقتصادی نیست و اگر این نگاه به وجود می آمد به این موضوع پی می بردیم که اتکا به بخش دولتی نمی تواند ما را به نتیجه برساند و باید از بخش خصوصی استفاده شود.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.