7 اردیبهشت, 1395

سهم نیروی کار از تولید کم شده است

عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم نیروی کار در بازار کار در حال کاهش است گفت:راهبردهای سطح کلان، سطح میانه وسطح خرد به عنوان راهبردهای تقویت کننده سهم نیروی کار در ارزش افزوده تولید است.

حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درنشست تخصصی کار،کارگر وتامین اجتماعی که درمحل دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه سهم نیروی کار در سراسر جهان در حال کاهش است گفت:در هفتاد وپنج درصد ازکشورهایی که داده ها واطلاعات دستمزدی آنان در دست است ،کاهش سهم نیروی کار اتفاق افتاده است.

طائی ادامه داد:این روند بیشتر درکشورهای درحال توسعه وبیشتردرمیان طبقات نیروی کارساده ونیمه ماهر درمقایسه باکارگران ماهروکارکنان متخصص روی داده است.

این اقتصاددان براهمیت اقتصادی-اجتماعی تغییر در روند سهم نیروی کار تاکید و ابعاد مختلف ان را تشریح کرد و گفت: راهبردهای سطح کلان، سطح میانه وسطح خرد به عنوان راهبردهای تقویت کننده سهم نیروی کار در ارزش افزوده تولید است .

وی ادامه داد: سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید نکته ای است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برآن تاکید شده است تا مصرف متناسب با نقش انها درایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی ازطریق ارتقای اموزش،مهارت،خلاقیت،کارافرینی وتجربه افزایش یابد.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.