11 اسفند, 1394

ویدیوگرافی/ جامعه سوداگر

این ویدیوگرافی در ابتدا به معرفی طبقه ی بورژوا یا مرچنت و به نحوه ی شکل گیری تفکر مرکانتیلیسم می پردازد. و سپس چگونگی و تبعات تغییر الگوی معیشت مردم بر اساس این تفکر را بیان می کند. درنهایت نیز نگاه جامع و کاملاً متفاوت اسلام را در مقابل این نوع از تفکر بیان می کند.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.