8 اسفند, 1394

ویدیوگرافی/ پول، معتبر یا بی ارزش

در این ویدیوگرافی به موضوع ارزش متغیر پول، در طول زمان و دلیل اصلی آن پرداخته شده است.

منبع : اندیشکده شاخص

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.