23 آبان, 1394
محمد خوش چهره

روحانی نتوانست مشکل رکود کشور را حل کند

محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با تراز با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی در یک رکود بسیار بزرگ فرو رفته و توقع بر این بود دولت آقای روحانی در دو سال اخیر مشکل رکودی کشور را حل کند گفت: دولت یازدهم در ابتدای روی کارآمدش سعی کرد سیاستهای انقباضی را به کار بگیرد اما امروز میبینیم که با ۱۸۰ درجه تغییر موضع در سیاستها اقدامات دیگری میکنند.

محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با تراز با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی در یک رکود بسیار بزرگ فرو رفته و توقع بر این بود دولت آقای روحانی در دو سال اخیر مشکل رکودی کشور را حل کند گفت: دولت یازدهم در ابتدای روی کارآمدش سعی کرد سیاستهای انقباضی را به کار بگیرد اما امروز میبینیم که با ۱۸۰ درجه تغییر موضع در سیاستها اقدامات دیگری میکنند.

وی در ادامه با بیان اینکه بسته جدید دولت بدون شک کشور را با افزایش تورم مواجه خواهد کرد تصریح کرد: این بسته تورم زاست.

خوش چهره همچنین در ادامه درباره افزایش ۴۰۰ هزارمیلیاردتومانی تورم در حدود دو سال اخیر نیز گفت: متاسفانه امروز نقدینگی طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی به حدود ۹۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده است که بنده معتقدم چنین افزایشی خطرناک بوده و میتواند دارای تبعات ناگواری برای اقتصاد ایران باشد.

وی اضافه کرد: افزایش ۴۰۰ هزارمیلیاردتومانی نقدینگی در ماههای آینده میتواند دارای تبعاتی همچون تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها گردد که به احتمال بسیار زیاد به زودی در جامعه بروز خواهد کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اصل افزایش نقدینگی بد نیست و اگر این افزایش در راستای تولید حرکت کند نمیتوان آن را خطرناک فرض کرد، گفت: اگر پول به سمت تولید برود افزایش نقدینگی خیلی هم خوب هست و باعث کمک به تولید میگردد. اما درصورتی که به در تزریق نقدینگی انحراف وجود داشته باشد این نقدینگی میتواند وارد بازارهای موازی شده و اقتصاد ایران را دچار چالش کند.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.