1 مرداد, 1394

نقشه پهنه عملیاتی سیاست های اقتصاد مقاومتی

در پوستر پیش رو، اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نقشه راه در نظر گرفته شده وپهنه هر کدام از سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین نقش و وظیفه گروه های مختلف مردمی به صورت عملیاتی ترسیم شده است.

سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه عمل هرکدام شامل موارد و پهنه های عملیاتی خاص خود می باشند. همچنین گروه های مختلف مردم وظیفه مشخصی در این حوزه های عملیاتی دارند. در پوستر پیش رو، اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نقشه راه در نظر گرفته شده وهر کدام از سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین نقش و وظیفه گروه های مختلف مردمی به صورت عملیاتی ترسیم شده است.

Untitled-2

منبع : سایت جهاد اقتصادی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.