4 آبان, 1394

پوستر/ نفوذ اقتصادی

امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ برای این کشور است.چشمان بینای مسئولین اقتصادی باید در مقابل نفوذ اقتصادی باز باشد. مقام معظم رهبری ۹۴/۶/۲۵

نفوذ اقتصادی

نفوذ اقتصادی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.