26 شهریور, 1394
نظام واره تربیت اقتصادی

عقاید ، احکام ،اخلاق و سواد اقتصادی

ضرورت تعلیم و تربیت اقتصادی امری است که با همراه با افزایش اهمیت اقتصاد مقاومتی درکشور به خصوص در زمینه گفتمان سازی و فرهنگ سازی مورد توجه بیشتری قرار میگیرد.

در یک دسته بندی کلی تعلیم و تربیت اقتصادی را میتوان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود که عبارتند از :

۱) عقاید اقتصادی۲) اخلاق اقتصادی۳) احکام اقتصادی۴) سواد اقتصادی

هر کدام از این محورها شامل زیر موضوعاتی میشوند که به عرصه های بینشی ، گرایشی و رفتار فرد در بعد اقتصادی حیات انسان جهت دهی مینمایند. با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی که به دنبال تحقق الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلامی است تعلیم و تربیت در جهت تقویت همه جانبه جامعه در عرصه اقتصاد مقاومتی میبایست بر اساس چهار محور عقاید ، اخلاق، احکام و سواد اقتصادی و همچنین ناظر به سه عرصه بینش ، گرایش و رفتار انسان انجام پذیرد. کانون تربیت و اقتصاد مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی با طراحی نظام واره تربیت اقتصادی تلاش داشته تا موضوعات اجمالی که در تربیت اقتصادی مورد نیاز است را دریک نگاه به تصویر درآورد. طرح واره زیر در این راستا میتواند برای شناخت اجمالی این موضوعات مورد استفاده قرار گیرد.

نظام-تربیت-اقتصادی

منبع : سایت جهاد اقتصادی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.