همچنین بایستی اشاره کرد که عمده کشورهای در حال توسعه دارای سرمایه انسانی و منابع طبیعی بسیار فراوانی اند که در صورت مدیریت بهینه این منابع می توانند به رشد و پیشرفت اقتصادی دست یابند. اما امریکا از طریق نفوذ در دولتمردان کشورهای در حال توسعه و مرعوب نمودن آنان در برابر فرهنگ به ظاهر زیبا و شیک امریکایی، استقلال فکری را از آنان ربوده و نسخه های جعلی از توسعه و پیشرفت را در اختیار آنان قرار می دهند. در حالیکه سیاست مداران کشورهای در حال توسعه در صورت تاکید بر نیروهای بومی و منابع فراوان داخلی می توانند بدون به زیر سلطه رفتن امریکا، کشورشان را به رشد و پیشرفت برسانند.