محمد امین حقگو
کارشناسی ارشد اقتصاد،
پژوهشگر کانون تربیت و اقتصاد مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی