25 آبان, 1395

مالیات دهندگان حق دارند بدانند مالیات پرداختی آنها به چه مصرفی می رسد

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: زمانی که دولت نتواند مخارج خود را از سیستم بانکی تأمین مالی کند، متوجه برقراری یک سیستم مالیات کارا و فراگیر می شود.

هوشنگ شجری اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد اصفهان درباره کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در شش ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به خبرنگار تراز گفت: فرار مالیاتی در اقتصاد ایران همچنان بسیار زیاد است و نفوذهای سیاسی نیز معمولاً مانع از کارآمدی سیاست های مالیاتی می شوند. وی افزود: لذا بدیهی است تا زمانی که یک سیستم مالیاتی فراگیر اجرایی نشده و دولت نتواند درآمدهای خود را از این محل تأمین کند، سهم نفت در بودجه های سالیانه همچنان بالاو سهم مالیات کم خواهد بود. شجری خاطرنشان کرد: ضمن اینکه به هر حال بخش مهمی از مالیات از مسیر درآمد و تولید دریافت می شود که در حال حاضربه دلیل وجود وضعیت تورم-رکود، که در آن هستیم، سیاست مالیاتی کشور باید تمام این جوانب را در نظر بگیرد. رئیس سابق دانشکده اقتصاد اصفهان درباره موانع و مشکلات اصلی نظام مالیاتی ایران خاطرنشان کرد: مشکل اول شرایط ناسالم بافت اقتصادی و اجتماعی است که فرار مالیاتی را ممکن می سازد.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: زمانی که دولت نتواند مخارج خود را از سیستم بانکی تأمین مالی کند، متوجه برقراری یک سیستم مالیات کارا و فراگیر می شود. که این امر از طرفی فشارهای تورمی را به حداقل رسانده و از طرف دیگر اجازه می دهد تا اعتبارات بانکی متوجه بخش خصوصی شود. این کارشناس اقتصادی در بیان دلایل فرار مالیاتی به تراز گفت: مشکلات اساسی در فرار مالیاتی را باید، عدم توانایی دولت در وصول مالیا تها و بخش شبه دولتی جستجو کرد. از طرف دیگر عدم شفافیت مخارج دولت و ملز م نبودن دولت ها در پاسخگویی به مردم در مورد نوع مخارج، لطمه اساسی به التزام مردم به پرداخت مالیات وارد آورده است.
وی تصریح کرد: مالیات دهندگان  حق دارند بدانند مالیات پرداختی آ نها به چه مصرفی می رسد یعنی نحوه تأثیر مخارج دولت بر زندگی مردم و نحوه زیست آ نها باید روشن و قابل قبول باشد. در غیر ا ین صورت انتظار عدم فرار مالیاتی ناموجه است وی در خاتمه خاطرنشان کرد: در نهایت به بافت اجتماعی ناسالم نیز باید توجه نمود که توانایی عدم پرداخت مالیات را از را ه های قانونی و غیر قانونی در اختیار بخشی از جامعه قرار می دهند.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.