23 آبان, 1395

جایگاه صنعت توریسم در آینده اقتصاد ایران چیست؟

داوود مختاری گفت: این صنعت در وهله اول باید به مردم محلّی سود برساند و در مقابل، همین مردم هستند که باید از جاذبه‌های گردشگری مواظبت کنند. این جاذبه، ممکن است یک جنگل، یک خیابان تاریخی، یک جزیره مرجانی و یا یک منظره ساده باشد.

داوود مختاری، کارشناس حوزه توریسم و صنعت گردشگری و نگارنده کتاب «ژئوتوریسم» درباره این صنعت به خبرنگار تراز گفت:درسال‌های اخیر و به‌دنبال افزایش سطح رفاه عمومی وارتباطات،شاهدگسترش روبه رشدصنعت گردشگری از نوع اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی آن در کشور مان هستیم.

وی در ادامه افزود:اکثریّت مردم جهان به ویژه ایران به بازدیدهای آموزش محور از نواحی دارای جاذبه های طبیعی وانسانی خاص، فرایندهای اکولوژیکی مهمّ و فرهنگ‌های خاص وغیره که در سال‌های اخیر و خصوصا ًدر کشورهای توسعه یافته نیز جایگاه ویژه ای یافته است،توجه دارند.

مختاری خاطرنشان کرد: براساس گزارش سازمان گردشگری جهانی سازمان ملل متحد تعداد گردشگران برای سال ۲۰۳۰، ۸/۱ میلیاردنفر و تعدادگردشگران محلّی نیز ۵ تا ۶ میلیاردنفر برآورد شده است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: بنابراین،گردشگری به عنوان یکی از سه صنعت برتر دنیا،نقش مهمی در تجارت بین المللی بسیاری از کشورها ایفا میکند. به همین دلیل، صنعت گردشگری، جایگاه اجتماعی و اقتصادی ویژه ای درعرصه جهانی دارد.


این کارشناس توریسم خاطرنشان کرد: پژوهش‌های ژئوتوریسم، درصدد کشف عوامل اولیّه ایجاد جاذبه‌های گردشگری هستند که حجم عظیمی از گردشگران را با بیشترین توان مالی و مسافرت های بیشتر جذب کنند. درعین حال، ژئوتوریسم در ضمن ایجاد زمینه گردشگری با کیفیت بالا، اشکالی از گردش گری دارای توانمندی استقرار و بازسازی مجدد را ارائه، و ویژگی‌های متمایز و منحصر به‌فرد طبیعی و فرهنگی مقاصد گردشگری را بیش از پیش تقویت می کند.


مختاری در ادامه با تعریف ژئوتوریسم بیان داشت: این واژه بر نگاه داری و حمایت ازابعاد پنج گانه کلیدی ویژگی‌های جغرافیایی یک ناحیه؛ یعنی محیط، فرهنگ، زیبایی، علم، آموزش و بهزیستی مردم محلّی تأکید دارد.

این کارشناس صنعت توریسم افزود: لذا در ادبیّات این صنعت، هریک از ابعاد فوق به منظور ایجاد زمینه نظریه‌پردازی برای ایجاد مقیاس‌ها و معیارهای جدید و یا حفظ پایای استفاده از مقیاس‌های موجود مورد بررسی قرار گرفته است.


وی درباره ویژگی های ژئوتوریسم خوب، اظهار داشت: این صنعت در وهله اول باید به مردم محلّی سود برساند و در مقابل، همین مردم هستند که باید از جاذبه‌های گردشگری مواظبت کنند. این جاذبه، ممکن است یک جنگل، یک خیابان تاریخی، یک جزیره مرجانی و یا یک منظره ساده باشد. ژئوتوریسم، در واقع ژئوتوریسم برای بهتر کردن وضعیّت یک منطقه و نه برای تخریب و کاهش قابلیّت‌های آن منطقه است.   


این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ازسوی دیگر،افزایش معلومات درباره ویژگی‌های جغرافیایی مرتبط بافعالیّت‌های گردشگری وتفریحی می تواند در آگاهی ‌دادن به اهالی صنعت گردشگری برای حفظ هر چه بیشتر پدیده های طبیعی ومناطق انسانی کمک کند. البته نباید فراموش کرد در سال‌های اخیر، در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان، تمهیدات متعدّد علمی و قانونی برای افزایش محافظت از میراث زمین و گسترش گردشگری پایدار فراهم شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در تشریح این موضوع بیان داشت: تأکیدصریح بر گسترش گردشگری در بند ۱۸ سندچشم انداز ۲۰ سالهکشور، بند «ی» مادّه ۴۱۱ برنامهچهارم توسعه کشور، بند ۱۲ برنامه پنجم توسعه واساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نمونه بارز این‌گونه تمهیدات است.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.