2 آذر, 1394
دکتر ابراهیم رزاقی در یادداشتی اختصاصی برای دفاع اقتصادی نوشت:

راهکارهای دفاع اقتصادی و ارائه چند پیشنهاد

فعالیت بازرگانی که اکنون ستون فقرات اقتصاد وابسته کشور را تشکیل می دهد با تکیه به دلارهای ارزان نفتی و نفت شیمی و تولیدات خارجی، مانع بزرگی برای تولید داخلی به شمار می آید.

تجارت خارجی: با توجه به این که غرب با صنعتی شدن ماشینی همه، جهان(( از جمله ایران را با کودتاهای رضاخان ومحمد رضا شاه بر پایه نیازهای خود به مواد اولیه و انرژی و صدور تولیدات اضافی صنایع خود سازمان داده و می دهد، تجارت خارجی محور اصلی وابستگی اقتصادی و نفوذ فرهنگی غرب به سرکردگی آمریکا می باشد. دگرگون کردن این ساختار اقتصادی و تبدیل اقتصاد کشور از صادر کننده مواد خام به صادر کننده کالاهای صنعتی و از واردکننده کالاهای مصرفی به وارد کننده فناوری ها و ابزارها ماشینی برای کسب استقلال اقتصادی عمده ترین شیوه کسب استقلال اقتصادی و بی اثر کردن تحریم و یا جنگ اقتصادی علیه کشور است. پس از دفاع مقدس با گزینش سیاست های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و فلسفه اقتصادی آن و استفاده از سیاست دلار ارزان برای واردات و دیگر هزینه ها ارزی به ساختار وابسته اقتصادی و نفوذ فرهنگ امریکایی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و واردات کالاهای مصرفی و مسافرت به خارج شتاب گرفت. بدون تجدید نظر در بهای دلار برای واردات، تغییر ساختار اقتصادی وابسته ایران نا ممکن است. همان گونه که نادیده گرفتن قانون اساسی و عدم توجه دولت ها به وظایف خود در دفاع از اقتصاد ایران دستیابی استقلال اقتصادی نا ممکن است.

بازرگانی داخلی: فعالیت بازرگانی که اکنون ستون فقرات اقتصاد وابسته کشور را تشکیل می دهد با تکیه به دلارهای ارزان نفتی و نفت شیمی و تولیدات خارجی، مانع بزرگی برای تولید داخلی به شمار می آید. چه از نظر فروش کالاهای ارزان بهای خارجی در داخل، رشد واسطه گری و ایفای نقش ویرانگر میان تولید کنندگان داخلی به ویژه کشاورزان با مصرف کنندگان داخلی، بازرگانی داخلی سرنوشت ساز است. افزون براین به دلیل سود بالای بازرگانی و آسانی این فعالیت که تولیدکنندگان خارجی نیز از آن حمایت می کنند هماننددیگر فعالیت ها احتکاری سرمایه فعالیت های تولیدی و نقدینگی بخش خصوصی را به خود جذب می کند. با توجه به عده واسطه ها در کشور که در برابر هر واسطه تنها ۳۰ نفر جمعیت و در بسیاری از کشورها ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر است و علت آن نبود رقابت میان واسطه ها علیه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می باشد، وصول مالیات های موثر از این فعالیت ها ، گرایش سرمایه های واسطه گری را به فعالیت تولیدی سبب می شود.

تولید: گفته شد مشکل اصلی تولید داخلی واردات آن هم با دلار ارزان و گسترش شتابان فعالیت های واسطه گری و احتکار یا سواد بالا در کشور است و راهکار عام با دانه دادن به تولید کنندگان داخلی است. ولی بدون نظارت موثر دولت با توجه به بالا بودن سود در فعالیت های واسطه گری، احتکار، سوداگری، بساز و بفروشی و … بسیاری از یارانه های پرداختی به تولید به فعالیت های مزبور منتقل می شوند. افزون بر بالا بردن مالیات ستانی با هدف کاهش سود فعالیت های غیر تولیدی با توجه به پیشینه تولید کنندگان در بکارگیری وام های دریافتی در فعالیت تولیدی ، تنها به تولید کنندگانی یارانه یابد تعلق گیرد که درستکار بوده اند.

  • فعالیت های کشاورزی که با امنیت غذایی کشور سر و کار دارد، وجود روستاهای آباد و خود اتکاء از مهمترین عوامل ماندگاری کشور و استقلال اقتصادی بشمار می روند، توجهی خاص برای بازسازی و دارای جمعیت کردن دوباره ۳۴ هزار روستای خالی از جمعیت شده وامی طلبد. با توجه به کوچک بودن زمین های کشاورزی ایران استفاده از انواع تعاونی های واقعی کاملا ضروری است. وجود تعاونی های تولیدی، توزیع و اعتباری که به طور موثر از سوی وزارت تعاون هدایت و نظارت شوند، هم بازار رسانی کمترین تولید هر روستایی را با بالاترین بها با حذف واسطه های گوناگون و هم پایین ترین بها را براب مصرف کننده ممکن می سازد. ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، بهبود فناوری های تولید کشاورزی رشد تولیدات صنایع دستی روستاییان، جلوگیری از انتقال یارانه های داده شده به کشاورزان، تنها با ایجاد تعاونی های نیرومند با تشکل های سراسری آن دو کشور و انتخاب نمایندگی که از منافع آنان در مجلس شورای اسلامی دفاع کنند و نه از وارد کنندگان محصولات کشاورزی خارجی، امکان پذیر است.
  • صنایع: اگر صنایع را به صنایع سنگین، سبک، کوچک و بزرگ تقسیم کنیم، برای کسب استقلال اقتصادی محوری ترین صنایع سنگین و یزرگ هستند، به همین دلیل مالکیت آنها طبق قانون اساسی باید در اختیار دولت باشد، که بر مبنای ثمر بخشی و نه سودآوری این صنایع را در خدمت صنعتی شدن کشور قرار دهد. ناگفته نماند همین صنایع می توانند در راستای صدور مواد خام مانند: (نفت، نفت شیمی) یا واردات کالاهای مصرفی غیر ضروری( خودروسازی ها قرار گیرند. مدیریت جهادی و ایثارگرانه در این صنایع( همانند صنایع دفاع) کاملا ضروری است وگرنه مدیریت بخش خصوصی بر پایه حداکثر سود می توانند موجبات پر هزینه شدن صنایع پس از خود شوند( مانند صنایع نفت شیمی، ذوب فلزات و ماشین سازی ها).

صنایع سبک و کوچک که با استفاده از تولیدات صنایع سنگین و ماشین سازی ها ابزارها برای تولید کالاهای مصرفی و تبدیل مواد خام و نیمه خام محصولات کشاورزی، معدنی، نفت و نفت شیمی مجهز می شوند وبی نیازی به خارج پدید می آورند، نقش مهمی در ایجاد اشتغال به صورت غیر متمرکز در سراسر کشور دارند. روستاهای ایران را هم چون گذشته به تولید کالاهای کشاورزی و صنعتی با کمترین هزینه تولید تبدیل می کنند.

سرمایه داری که درپی حداکثر سود بی اعتناء به طبقات کم درآمد و بی درآمد و بی خانه تنها به تولید کالاهای مصرفی اکثرا تجملی و غیر ضروری برای طبقات پر درآمد دارای قدرت خرید اقدام کرده و مسئولیتی برای بیکاری و فقر مردم کشورهای خود و جهان، تهی شدن منابع طبیعی کره زمین و آلودگی زیست کره ندارند. تولید و به ویژه تولیدات صنعتی بر پایه قانون اساسی در خدمت پاسخ دادن به نیازهای اساسی کوخ نشینان در داخل و دیگر کشورها، خود داری از مصرف زده کردن انسان و نابودی منابع طبیعی و زیست می باشند.

بودجه های سالانه دولت

بودجه سالانه کشور در ۲۵ سال گذشته بر پایه فروش ارزن ارزها به دست آمده از صادرات مواد خام و نیمه خام با کمترین سهم مالیات های مستقیم تصویب و به اجرا در آمده است. دوات ها عملا از مهمترین تداوم صدور مواد خام به شمار می آیند. این گونه کسب درآمدو هزینه کردن آن در بودجه که بخش اعظم آن برای هزینه های جاری است از دو سو تورم زاست. نخست از نظر جمع آوری اندک قدرت خرید ثروتمندان به وسیله وصول مالیات و چند برابر میزان مالیات ستانده شده، هزینه کردن از محل فروش ارز و چاپ اسکناس، دوم محتوای غیر تولیدی هزینه های جاری. با توجه به حذف ایجاد صنایع صنعتی کننده به وسیله دولت ها در این دوره ۲۵ ساله و تغییر برنامه های عمرانی صرفا به ایجاد زیربناهای اقتصادی، هزینه های عمرانی بودجه سالانه نیز تاثیر تورم زایی بر اقتصاد کشور داشته اند. افزون بر وصول مالیات به ویژه مالیات از درآمدها و ثروت و دارایی های کلان برای تامین هزینه های بودجه با دگرگونی در محتوای هزینه های عمرانی و توجه به ایجاد واحدهای صنعتی کننده که تولیدات آنها با عرضه محصولات شان ضدتورمی هستند، نیز ضرورت دارد. که موجب بی نیازی به واردات کالاهای مشابه خارجی می شود. استفاده از وصول مالیات برای مجازات که در تمام کشورها برای هدایت سرمایه ها و نقدینگی های بخش خصوصی به تولید از این وسیله استفاده می شود نیز ضروری است. وصول مالیات های موثر از فعالیت های غیر تولیدی با هدف کاهش سود این فعالیت ها به کمتر از سود سرمایه های تولیدی سرمایه را به تولید می کشاند و در همین مانع انتقال سرمایه های تولیدی به غیر آن می شود. افزون بر اینها با شناسایی ثروتمندان، چگونگی ثروتمند شدن آنان وچگونگی بکارگیری ثروتشان می توان و باید فاسدان اقتصادی را با وصول مالیات تا حدی که فساد برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد مجازات کرد.

نظام بانکی و دفاع اقتصادی

نظام بانکی ایران همچون تجارت خارجی و داخلی ایران در راستای رشد سرمایه داری لیبرال صندوق بین المللی پول به ویژه از نظر اشاعه عملی فلسفه خود پرستی مادی که دامن گیر نظام بانکی کشور نخستین بهره برداری سپرده های بانکی مردم برای کسب سود هرچه بیشتر به شیوه های گوناگون و به زیان سپرده گذاران: انواع فعالیت های احتکاری، واسطه گری، سوداگری و فساد بانکی( وام گرفتن افراد ویژه پس ندادن) را گسترش می دهد. دگرگون کردن نظام بانکی با گزینش مدیران جهادی و مبارزه با فساد و ارائه خدمات بانکی به توده های مردم نیازمند به وام برای تولید و … خانه دارشدن و دادن خدمات بانکی به کشاورزان و تولید کنندگان صنعتی و معدنی همراه با راهنمایی وام گیرندگان برای موفقیت در تولید و در عین حال نظارت بر چگونگی استفاده از وام و جلوگیری ا ز انتقال وام به فعالیت غیر تولیدی ضرورت کامل دارد. افزون بر این جمع آوری اطلاعات مالی افراد برای وصول مالیات از ثروت به ویژه ثروت های کسب شده از راههای غیر تولیدی ضروری است.

از ۲۵ سال گذشته که سیاست های تعدیل اقتصادی به اجرا در آمد، فلسفه خود پرستانه آن در برابر فلسفه اقتصادی منعکس در قانون اساسی، اندیشه های امام(ره) در وصیت نامه شان و فلسفه زندگی شهادت طلبانه و از خودگذشتگی دوران جنگ تحمیلی شتابان گسترش یافته است. افزون براین فقر، بیکاری، اختلاف طبقاتی، خالی شدن روستاها از جمعیت و وابستگی اقتصادی به خارج نیز شتاب گرفته است. چرا روسای جمهور، وزرای، نمایندگان مجلس، روحانی ها، استادان دانشگاه و… واکنش های باز دارنده ای در برابر این تهاجم عظیم اقتصادی و فرهنگی نداشته اند؟ چرا رسانه ملی اطلاعات لازم به مردم نمی دهند، که دشمن شناسی کنند و بسیاری از آنان ندانسته عملا به دشمن مهاجم برای موفقیت وی یاری می رسانند؟

 

دکتر ابراهیم رزاقی – اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.