1 آذر, 1394
بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران

۸.۴ درصد مهاجرت به خاطر کار بوده است

بر اساس یافته مرکز آمار ایران، ایران با داشتن ۲۳.۲میلیون خانوار دارای نرخ مشارکت ۳۷.۲ درصدی افراد در اقتصاد بوده است و در سال ۱۳۹۳، از مجموع ۲۳ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۶۲۷ نفر جمعیت فعال ۶۴-۱۵ ساله، ۸۹٫۲ درصد شاغل بوده‌اند.

براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، جمعیت کشور ۷۶۶۱۹۸۵۸ نفر براورده شده است، که ۱۲۶۰۳۱۶۷ نفر از آن‌ها ۹ سال و کمتر و ۶۴۰۱۶۶۸۴ نفر ۱۰ سال و بیش‌تر سن داشته‌اند.

به عبارتی ۸۳٫۶ درصد از جمعیت کل کشور در سن کار (۱۰ ساله و بیش‌تر) می‌باشند. به لحاظ جنس ۵۰٫۱ درصد مرد و ۴۹٫۹ درصد زن بوده است که نسبت جنسی برابر ۱۰۰ به دست می‌آید.

به عبارت دیگر در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن ۱۰۰ نفر مرد وجود داشته است. نتایج نشان می‌دهد ۷۲٫۵ درصد آن‌ها در نقاط شهری و ۲۷٫۵ درصد در نقاط روسیتایی ساکن بوده‌اند، همچنین در سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۳۲۸۳۶۴۱ خانوار معمولی ساکن و گروهی در کشور براورده شده است که ۲۰۳۴۷۲۷۴ دارای سرپرست مرد و ۲۹۳۶۳۶۶ خانوار دارای سرپرست زن بوده‌اند.

تابعیت

۹۸٫۲ درصد جمعیت کشور دارای تابعیت ایرانی می‌باشند. این در حالی است که ۱٫۷ درصد جمعیت افغانستانی است و فقط ۰٫۱ درصد جمعیت کشور سایر تابعیت‌ها را دارند. بررسی این جدول نشان می‌دهد که اغلب افراد با تابعیت غیر ایرانی در نقاط شهری زندگی می‌کنند.

مهاجرت

عمده‌ترین دلیل مهاجرت، “پیروی از خانوار” با ۵۰٫۷ درصد بوده است. همچنین ۸٫۴ درصد مهاجرت‌ها به دلیل جستجوی کار و ۷٫۶ درصد مهاجرت‌ها به دلیل “جستجوی کار بهتر” صورت گرفته است. عامل “پیروی از خانوار” در نقاط شهری ۵۱٫۹ درصد و در نقاط روستایی ۴۵٫۶ درصد نیز عمده‌ترین دلیل مهاجرت بوده است.

سواد

در سال ۱۳۹۳، از ۶۹۲۷۹۵۷۳ نفر جمعیت ۶ ساله و بیش‌تر، ۸۶٫۸ رصد باسواد و ۱۳٫۲ درصد بی‌سواد بوده‌اند. نسبت با سوادی در نقاط شهری ۹۰٫۲ و در نقاط روستایی ۷۷٫۵ درصد بوده است. در بین افراد “۶ تا ۹ ساله” نسبت باسوادی ۹۶٫۷ درصد و در بین افراد “۱۵ تا ۲۴ ساله” ۹۷٫۹ درصد بوده است. همچنین نسبت با سوادی در بین مردان ۶ و بیش‌تر ۹۱٫۰ و در بین زنان این گروه ۸۲٫۵ درصد بوده است.

سطح تحصیلات

در سال ۱۳۹۳، در بین جمعیت ۶ ساله و بیش‌تر، ۶۰۰۱۶۸۳۳ نفر باسواد بوده‌اند. از این تعداد ۳۲٫۷ درصد دارای تحصیلات ابتدایی، ۲۱٫۰ درصد دارای تحصیلات راهنمایی، ۴٫۳ درصد دارای تحصیلات متوسطه، ۲۰٫۸ درصد دارای تحصیلات دیپلم و پیش‌دانشگاهی و ۴٫۴ درصد دارای تحصیلات فوق دیپلم، ۱۲٫۱ درصد دارای تحصیلات لیسانس و ۲٫۵ درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بوده‌اند. همچنین شایان ذکر است که، ۲٫۲ درصد باسوادان از طریق مراکز سواد آموزی یا به صورت غیر رسمی آموزش دیده‌اند.

وضع زناشویی

در سال ۱۳۹۳، ۶۴۰۱۶۶۹۰ نفر در گروه‌های سنی ۱۰ ساله و بیش‌تر قرار داشته‌اند. از این تعداد ۶۷٫۱ درصد “حداقل یک‌بار ازدواج کرده” و ۳۲٫۹ درصد “هرگز ازدواج نکرده” بوده‌اند. این نسبت‌ها در بین مردان به ترتیب ۶۲٫۷ و ۳۷٫۳ درصد و در بین زنان ۷۱٫۴ درصد و ۲۸٫۶ درصد بوده است.

وضع فعالیت

در سال ۱۳۹۳، افراد شاغل و بیکار در مجموع، ۳۷٫۲ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر را تشکیل می‌داده‌اند. این نسبت در جامعه مزبور برای مردان ۶۲٫۵ درصد و برای زنان ۱۲٫۰ درصد بوده است. همچنین این نسبت در نقاط شهری ۳۶٫۵ درصد و در نقاط روستایی ۳۹٫۱ درصد است.

جمعیت فعال و وضع سواد

در سال ۱۳۹۳ از کل شاغلان ۱۰ ساله و بیش‌تر ۹۰٫۷ درصد باسواد و ۹٫۳ درصد بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت برای مردان به ترتیب ۹۱٫۷ درصد و ۸٫۳ درصد و برای زنان ۸۵٫۰ درصد و ۱۵٫۰ درصد بوده است.

همچنین از کل جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیش‌تر ۹۷٫۲ درصد باسواد و ۲٫۸ درصد بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت برای مردان به ترتیب ۹۶٫۴ درصد و ۳٫۶ درصد و برای زنان ۹۹٫۲ درصد و ۰٫۸ درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعل یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در سال ۱۳۹۳، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر در کل کشور ۳۷٫۲ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۲٫۵ درصد و در بین زنان ۱۲٫۰ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۳۹٫۱ درصد و در نقاط شهری ۳۶٫۵ درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۰٫۶ درصد به دست می‌آید. این شاخص در بین مردان ۶۸٫۵ درصد و در بین زنان ۱۳٫۱ درصد، در نقاط شهری ۳۹٫۷ درصد و در نقاط روستایی ۴۳٫۲ درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیش‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی (۵۵٫۷ درصد) در گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله بوده است. این امر برای زنان و مردان متفاوت است، به نحوی که مردان گروه سنی ۳۹-۳۵ ساله با ۹۴٫۳ درصد و زنان گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله ۱۹٫۹ درصد بیش‌تری نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.

جمعیت شاغل

در سال ۱۳۹۳، از مجموع ۲۳۲۵۰۶۲۷ نفر جمعیت فعال ۶۴-۱۵ ساله، ۸۹٫۲ درصد شاغل بوده‌اند. از مجموع این شاغلان، ۱۰٫۹ درصد مربوط به گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله، ۶۲٫۴ درصد مربوط به گروه سنی ۴۴-۲۵ ساله و ۲۶٫۶ درصد مربوط به گروه سنی ۶۴-۴۵ ساله بوده است. این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب ۱۱٫۲ درصد، ۶۱٫۷ درصد و ۲۷٫۲ درصد و برای زنان ۹٫۷ درصد، ۶۶٫۸ درصد و ۲۳٫۵ درصد بوده است.

 

منبع : مرکز آمار ایران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.