2 آبان, 1395

پوستر/کلید مقاومت اقتصادی است

آسیب پذیر نبودن اقتصاد ایران نســبت به بیرون،اصلی است که زمان نمی شناسد. درست به همین دلیل اســت که رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را برای کشــور تجویــز می کننــد و از آن به “کلید حل مشــکلات” تعبیر می کننــد.

7d9c9c29-5c2d-4d81-be3e-2e325874a2b2

منبع : راه دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.