29 مهر, 1395
رئیس ملی سازمان بهره وری ایران در گفتگو با دفاع اقتصادی:

اهداف اقتصاد مقاومتی به دلیل ساختارهای نامناسب محقق نشد!

طباطبایی با بیان اینکه در مقوله مشکلات ساختاری علی رغم تلاش های صورت گرفته ولی به اصلاح ساختاری اقتصاد به صورت ریشه ای نگاه نشده است، تصریح کرد: دولت در چند سال اخیر بیشتر همت خود را بر روی رفع تحریم ها و مذاکرات در اقتصاد ایران متمرکز نمود که به توفیقاتی هم نایل شد.

دکتر رویا طباطبایی یزدی، رئیس ملی سازمان بهره وری ایران، در گفتگو با خبرنگار دفاع اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی بتوان در مقابل شوک های داخلی و خارجی که بر اقتصاد وارد می شود از اقتصاد برای رسیدن به اهدافش مراقبت کرد، گفت: در چند سال اخیر به دلیل مشکلات ساختاری و تحریم ها سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور کامل محقق نشده است و سرعت آن کند بوده است.

وی گفت: دلیل این مسئله هم ناظر بر دو موضوع است. مسئله اول مشکلات ساختاری است که گریبانگیر اقتصاد ایران است و مسئله دوم نیز تحریم ها است.

طباطبایی با بیان اینکه در مقوله مشکلات ساختاری علی رغم تلاش های صورت گرفته ولی به اصلاح ساختاری اقتصاد به صورت ریشه ای نگاه نشده است، تصریح کرد: دولت در چند سال اخیر بیشتر همت خود را بر روی رفع تحریم ها و مذاکرات در اقتصاد ایران متمرکز نمود که به توفیقاتی هم نایل شد.

وی افزود: لذا در سایه این رویکرد دولت به مشکلات ساختاری به طور اساسی پرداخته نشده است.

طباطبایی گفت: به طور کل علی رغم تلاش های صورت گرفته در دو سال اخیر این امکان وجود داشت که با برنامه ریزی دقیق تر در راستای اقتصاد مقاومتی توفیقات بیشتری کسب نمود.

وی با بیان اینکه مقاوم سازی اقتصاد مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی مترتب بر الزامات مختلفی است، گفت: یکی از اصلی ترین الزامات و خصیصه های اقتصاد مقاومتی، حضور و مشارکت آحاد مردم در اقتصاد است

دکتر طباطبایی افزود: بستر و شرایط بایستی برای مشارکت آحاد مردم در امر اقتصاد فراهم گردد. مشارکت آحاد مردم به معنای سهیم کردن مردم در ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد و تولید است که این موضوع با خود اشتغال و افزایش سطح رفاه را برای جامعه به همراه دارد.

وی گفت: اقتصادی مقاوم تر است که بیشتر بر دوش مردم باشد و نه دولت. به بیان دیگر هر چه حضور مردم در اقتصاد بیشتر باشد، اقتصاد بر دوش مردم خواهد بود و لذا اقتصاد مقاوم تر خواهد شد. تسهیل محیط کسب و کار و اجرای اصل ۴۴ از جمله اقدامات بسیار موثری است که می تواند این امر را محقق نماید.

رویا طباطبایی با بیان اینکه از دیگر الزامات مهم بهره وری است، گفت: بهره وری، استفاده حداکثری از منابع موجود در کشور است. ارتقاء بهره وری همواره یکی از سیاست های منطقی برای هر دورانی به ویژه در دوران تحریم بوده است.

وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر در اقتصاد کشور بهره وری عوامل تولید بسیار پایین است، خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل علل مختلف ساختاری و سیاست گذاری بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر از ظرفیت واقعی خود مشغول به فعالیت هستند.

استاد دانشگاه گفت: رشد بهره وری نیازمند برنامه ریزی، آموزش و حمایت است. افزایش بهره وری به رشد اقتصادی بسیار می تواند کمک نماید.

وی یکی از نیازهای کنونی در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور جهت تحقق هر چه بهتر و سریعتر اقتصاد مقاومتی را محور قرار دادن اقتصاد مقاومتی در برنامه، طرح ها و سیاست ها دانست و گفت: محور قرار دادن باعث همگرایی تمامی برنامه ها کلان خواهد شد. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید در درون اقدامات و سیاست های دولت نهادینه گردد نه این که جدا از آنان باشد.

استاد دانشگاه گفت: محورشدن اقتصاد مقاومتی در برنامه مانع از اتلاف وقت، منایع و هزینه جلوگیری خواهد شد.

 

نتیجه::: اقتصاد مقاومتی یعنی بتوان در مقابل شوک های داخلی و خارجی که بر اقتصاد وارد می شود از اقتصاد برای رسیدن به اهدافش مراقبت کرد. در چند سال اخیر به دلیل مشکلات ساختاری و تحریم ها سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور کامل محقق نشده است و سرعت آن کند بوده است.دلیل این مسئله هم ناظر بر دو موضوع است. مسئله اول مشکلات ساختاری است که گریبانگیر اقتصاد ایران است و مسئله دوم نیز تحریم ها است.

البته در مقوله مشکلات ساختاری علی رغم تلاش های صورت گرفته ولی به اصلاح ساختاری اقتصاد به صورت ریشه ای نگاه نشده است. دولت در چند سال اخیر بیشتر همت خود را بر روی رفع تحریم ها و مذاکرات در اقتصاد ایران متمرکز نمود که به توفیقاتی هم نایل شد. لذا در سایه این رویکرد دولت به مشکلات ساختاری به طور اساسی پرداخته نشده است.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.