econdefense

محمد قلی یوسفی گفت: اگر سیستم بانکی کشور درست و مقتدر عمل کند، رشد نقدینگی می تواند نگران کننده نباشد، اما این بستگی به غیر سیاسی شدن بانک مرکزی دارد که در حال حاضر امکان آن وجود ندارد

econdefense

خسرو پیرایی اظهار داشت: تخصیص منابع در نظام بانکی ایران در سال‌های گذشته به نفع بخش‌های غیرمولد اقتصادی که سودآوری بالایی دارند اما اثر آنها بر رشد اقتصادی، خنثی یا منفی است صورت گرفته است.

econdefense

ریشه این بحران در خلق پول بانک‌ها و ترتیبات سیاسی و اجتماعی‌ ای است که این امتیاز را به بانک‌ها اعطا می‌کند. در واقعیت، بانک‌ها پایه پولی را وام‌ دهی مجدد نمی‌کنند.

econdefense

در سالیان اخیر علی‌ رغم سعی سیاست‌گذاران اقتصادی در کنترل نقدینگی، پایه پولی و نقدینگی با شیبی تند افزایش‌ یافته؛ بیش‌تر از زمانی که افزایش ارادی در پایه پولی مورد انتقاد تند عدۀ زیادی از کارشناسان قرار می‌گرفت.